Olympic Stir Fry Blend


Olympic Stir Fry Blend

2lb Carrot Coins 1/4”, 2lb Zucc Sticks 3/8”, 2lb Ylw Sq Sticks 3/8”, 2lb Spanish Onion Slcd 1/4”, 1lb Grn Pep Slcd 1/4”, 1lb Red Pep Slcd 1/4”